Правила и условия

I. Предмет
Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за подаване на поръчки и доставка на стоки, предлагани за продажба от Рекс Фармасютикълс ООД (Доставчика), чрез интернет сайта www.vitaminc.bg, с място на изпълнение на доставките на територията на Република България.

(2) Настоящите Общи условия представляват неразделна част от сключения между Доставчика и Клиента договор за доставка на стоки, като с подаването на поръчка за доставка Клиентът изрично декларира, че се е запознал с Общите условия и ги приема.

(3) В случай че Доставчикът и Клиентът договорят различни условия от съдържащите се в Общите условия (специални условия), специалните условия се прилагат с приоритет в отношенията между страните.

(4) Общите условия се приемат, изменят и отменят по решение на управителния орган на Доставчика. Изменените Общи условия, респективно новите такива, влизат в сила, считано от датата, посочена в решението на управителния орган и се публикуват на интернет сайта www.vitaminc.bg. Изменените/новите Общи условия се прилагат спрямо всички поръчки на Клиенти и сключените въз основа на тях договори, подадени след публикуването на изменените/новите Общи условия на интернет сайта.

II. Данни за Доставчика
Чл.2 (1) Данни за Доставчика съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия:

Наименование: Рекс Фармасютикълс ООД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе 110, жк Градина, бл.12
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе 110, жк Градина, бл.12
Данни за кореспонденция: гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе 110, жк Градина, бл.12
Email: info@vitaminc.bg;  тел: +359-2-947-60-63; +359-878-778-778

Вписване в публични регистри: ЕИК 200441185, Номер на удостоверение за вписване в регистъра на администраторите на лични данни 321392.

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. Иван Евстатиев Гешов № 15,
Tелефон: (02) 940 20 46
Факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Уебсайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. Витоша №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уебсайт: www.cpc.bg

Регионалната здравна инспекция – София

Адрес: София, ул.Враня 20
Телефон: (02) 8324101
Уебсайт: http://www.srzi.bg/

Регистрация по ЗДДС: Доставчикът е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност с ИН по ДДС: BG200441185

III. Клиент

Чл. 3 Клиент на Доставчика е всяко пълнолетно и дееспособно физическо или юридическо лице, което подава поръчка за доставка на стоки през интернет сайта на Доставчика www.vitaminc.bg

IV. Подаване на поръчки и сключване на договори за доставка

Чл. 4 (1) Подаване на поръчки може да бъде осъществено от Клиента със/без извършване на регистрация в сайта на Доставчика.

(2) С подаването на поръчка за доставка през сайта на Доставчика, Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договора за доставка от разстояние.

Чл. 5 При подаване на поръчка, Клиентът избира желаното количество от избрания от него продукт и натиска бутона Поръчване, след което попълва формуляра за поръчка, като посочва име, точен адрес за доставка, телефон и електронна поща, избира начин на заплащане на доставката и потвърждава поръчката.

Чл. 6 Всяка поръчка, независимо от начина на подаването й, подлежи на потвърждение от Доставчика. Потвърждението се извършва на посочената от Клиента електронна поща, като към същото се прилага и електронна фактура за поръчаните стоки.

Чл. 7 (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за доставка на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една поръчка и от един списък със стоки за доставка.

(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за доставка стоки.

(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за доставка. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за доставка на другите стоки, сключени въз основа на една и съща поръчка. В случай, че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за доставка на определена стока не засяга договорите за доставка на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) При упражняване на правата по договора за доставка, Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 8 (1) По силата на сключения с Клиента договор за доставка на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез поръчката стоки на указаното в поръчката място на доставка. Клиентът имат право да поправи грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за потвърждаване на поръчката. След този момент, промени във вече подадени поръчки могат да бъдат извършени по писмено съгласие между Доставчика и Клиента в писмена форма.

(2) Доставчикът извършва доставки на стоки единствено на територията на Република България и до населените места, посочени на интернет сайта www.vitaminc.bg.

(3) Доставчикът доставя стоките на указания от Клиента адрес за доставка в срок до 30 дни, считано от датата на подаване на поръчката, освен ако в потвърждението на Доставчика не е посочен по-кратък срок.

(4) Доставчикът, вкл. чрез използването на услуги на трето лице – куриер, изисква от Клиента да се легитимира при получаването на стоките чрез представяне на документ за самоличност.

Чл. 9 (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за доставка могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия, вкл. електронни изявления по електронна поща, без необходимост същите да бъдат подписани с електронен подпис от която и да е от страните.

(2) Електронните изявления, в т.ч. подадените поръчки, извършени от Клиента през интернет сайта на Доставчика, ще се считат за извършени от лицата, посочени в попълнената форма на Клиента.

V. Основни характеристики на стоките. Цени и начин на плащане

Чл. 10 Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на сайта на Доставчика.

Чл. 11 (1) Цените на предлаганите стоки се определят от Доставчика и са посочени в профила на съответния продукт на сайта на Доставчика. В посочените цени са включени всички дължими данъци и такси.

(2) Стойността на пощенските, транспортните разходи и/или други разходи за доставка, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Клиента в профила на съответния продукт и при избиране на стоките за сключване на договора за доставка.

(3) По подаване на поръчка за доставка на значително количество продукти, Клиентът и Доставчикът могат да договорят специални условия за доставка.

(4) Посочените на сайта на Доставчика цени на продуктите и разходите, свързани с тяхната доставка, са валидни до обявяването на сайта на нови такива от Доставчика. Всички подадени поръчки преди датата на актуализация на цените се изпълняват при условията, валидни към датата на подаването им.

(5) Клиентът може да заплати поръчаните стоки с наложен платеж при получаване на стоките, както и преди доставката на стоките – по банков път (по посочена във фактурата банкова сметка на Доставчика), както и чрез системите за плащане Epay и Paypal.

(6) При подаване на поръчката за доставка, Клиентът сам избира начина на плащане. В случаите на предпочетен начин на плащане, различен от наложен платеж, Клиентът следва да заплати стойността на поръчаните стоки и разходите, свързани с доставката, в срок до 3 работни дни преди указаната в потвърждението дата на доставка.

(7) Срокът за доставка се удължава съответно със срока на забава на плащането от страна на Клиента в случаите по ал. 5.

(8) В случаите, предвидени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, Клиентът е задължен да извърши плащане по сключения договор за доставка единствено по банков път.

VI. Особени правила, които се прилагат само спрямо лица, които имат качеството потребител по Закона за защита на потребителите

Чл. 12 Правилата на този раздел се прилагат единствено по отношение на Клиенти, които имат качеството потребител по пар. 13, т. 1 от ДР на ЗЗП.

Чл. 13 (1) Клиентът-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с него договори за доставка на поръчаните стоки.

(2) Клиентът-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да на стоките преди или в момента на доставката им съгласно предоставените в чл. 12, ал. 5 възможности.

(3) Авансовото плащане и плащането чрез наложен платеж по никакъв начин не засягат правото на Клиента-потребител да се откаже от сключения договор съгласно предвиденото в настоящите Общи условия и Закона за защита на потребителите.

Чл. 14 За информацията по чл. 54 ЗЗП Доставчикът изготвя документ в два оригинални екземпляра, единият от които се предава на Клиента-потребител при доставката на стоките. Клиентът удостоверява получаването на информацията по чл. 54 ЗЗП чрез полагането на подпис върху екземпляра на документа за Доставчика. Отказът на Клиента-потребител да получи информацията по чл. 54 ЗЗП се удостоверява с подпис на куриера, извършващ доставката.

Чл. 15 (1) Клиентът-потребител има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Клиентът-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че Клиентът-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(5) Клиентът-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Клиентът-потребител може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адреса на Доставчика, посочен в чл. 2, ал. 1.

(7) В случай че бъдат приети последващи промени в законодателството, които предвиждат по-голяма защита за потребителите, в отношенията между Доставчика и клиенти – потребители се прилагат тези по-благоприятни разпоредби, независимо от съдържащото се в настоящите Общи условия.

Чл. 16 Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

VII. Задължения на Клиента при доставката на стоките

Чл. 17 (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не съответства на поръчаната стока и/или има други явни недостатъци, да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена, освен за скрити недостатъци.

(3) В случай на установени скрити недостатъци на доставените стоки, Клиентът се задължава да уведоми Доставчика незабавно след установяването им, но не по-късно от двадесет дни, считано от датата на доставка.

(4) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

– особен вкус и/или степен на разтворимост на стоката, както и несъвпадение с вкусовите характеристики на стоката с очакванията на Клиента и/или други аналогични стоки със сходно съдържание;

– наличието или липсата на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на стоката при отваряне;

– оставащ срок на годност на стоката към датата на доставка, когато според обстоятелствата може да се направи извод, че оставащият срок на годност е достатъчен за консумацията на стоката;

– липса на удовлетвореност на Клиента от използването на съответния продукт.

(5) В срок до 10 дни от връщането на стоката с недостатъци, в случай че рекламацията на Клиента е основателна, Доставчикът доставя нова стока от същия вид и количество, отговаряща на посоченото в поръчката на Клиента и на нормативните изисквания, като разходите за доставката са за сметка на Доставчика. В случай че Доставчикът не е в състояние да достави стока без недостатъци, в срока по предходното изречение Доставчикът връща на Клиента заплатената цена на стоката по посочена от Клиента банкова сметка.

Чл. 18 Предвид спецификата на предлаганите стоки, Доставчикът не се задължава да осигури сервиз за стоката.

VIII. Защита на личните данни

Чл. 19 (1) С подаването на поръчка за доставка на стоки, Клиентът се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат събирани и обработвани от Доставчика за целите на извършване на регистрация на сайта на Доставчика, за сключване и изпълнение на договори за доставка на стоки, упражняването на правата на страните по тях, както и за статистически и маркетингови цели, вкл. за изпращане на анкети и други проучвания, на информационни бюлетини, промоционални материали и др. подобни.

(2) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиентите съгласно Закона за защита на личните данни и вътрешните си правила.

(3) Във връзка със събирането и обработването на лични данни от Доставчика, физическите лица имат правата съгласно чл. 26 и сл. от Закона за защита на личните данни.

Чл. 20 (1) Доставчикът съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Клиента с цел улесняване на Клиента при влизане в сайта на Доставчика, улесняване на процеса на пълнене на кошницата и плащане на поръчаните стоки, за което Клиентът дава изричното си съгласие.

(2) Клиентът има право по всяко време да отправи изявление до Доставчика, с което да откаже по-нататъшно съхраняване или достъп до информацията.

(3) Клиентът има право по всяко време да получи от Доставчика информация относно съхраняваните в крайното устройство данни.

XI. Отговорност

Чл. 21 (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на неизпълнение, което е резултат от непреодолима сила, случайни събития, липса на връзка и/или достъп до сайта, забавяне, или други проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително невъзможност за изпълнение поради разпореждания на компетентните държавни органи и/или промени в нормативната уредба, уреждащи търговията с хранителни добавки и електронната търговия по принцип.

(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в сайта на Доставчика, включително и за увреждане на здравословното състояние на Клиентите.

Чл. 22 (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за доставка, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на действия на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди (вкл. въведени потребителско име и парола), че това лице е Клиентът.

Чл. 23 (1) Доставчикът не отговаря за недоставянето или забавената доставка в случаите, когато предоставеният от Клиента адрес за доставка е неточен, непълен или на същия не може да бъде намерено посоченото в поръчката лице, което следва да получи доставката.

(2) При доставки чрез използване на услугите на куриер се прилагат правилата за доставка на съответната куриерска служба, в т.ч. брой посещения на обекта, време на посещения и др.

X. Други условия

Чл. 24 (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на конкретния договор за доставка и тези общи условия.

(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора за доставка да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние ще се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 25 (1) За неуредените в настоящите Общи условия и в договорите за доставка, сключвани въз основа на тях, въпроси се прилага българското право.

(2) Всички спорове във връзка с настоящите Общи условия и договорите за доставка, в случай че страните не постигнат съгласие, ще се отнасят за решаване до компетентния български съд.

Настоящите общи условия са приети от управителния орган на Доставчика на 21.06.2016 г.